கருத்தியல், அறிவியல் ரீதியாக குரல்கொடுப்பது காலத்தின் தேவை- ஆசிரியர் பயிற்சி கலாசாலை முதல்வர்

பெண்கள், சிறுபிள்ளைகளுக்கு எதிராக இடம்பெறும் பல்வேறு வன்முறைகள், சுரண்டல்களுக்கு எதிராக கருத்தியல், அறிவியல் ரீதியாக குரல்கொடுக்கவேண்டியதன் அவசியம் சமகாலத்தில் ஏற்பட்டுள்ளது என்கிறார் கொட்டகலை அரசினர் ஆசிரியர் பயிற்சிக் கலாசாலை முதல்வர் சந்திரலேக்கா கிங்ஸ்லி

Author’s Posts

உழைக்கும் வர்க்கத்திற்காக இணையதளம்

Image