இலங்கை எழுத்தாளரின் நாவல் புக்கர் பரிசு 2022 தெரிவுப்பட்டியலுக்கு

இலங்கை எழுத்தாளரான ஷெஹான் கருணாதிலக்க எழுதிய Seven Wanders of Maali Almeida நாவல் புக்கர் பரிசு 2022 தெரிவுப் பட்டியலில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை எழுத்தாளரின் நாவல் புக்கர் பரிசு 2022 தெரிவுப்பட்டியலுக்கு