வளி மாசு காரணமாக வருடாந்தம் 8000 பேர் உயிரிழப்பு - கனடா

வளி மாசு காரணமாக வருடாந்தம் 8000 பேர் கனடாவில் உயிரிழக்கின்றனர் என்று புதிய ஆய்வொன்றில் தெரிய வந்துள்ளது.

வளி மாசு காரணமாக வருடாந்தம் 8000 பேர் உயிரிழப்பு - கனடா