ஒன்றிணைந்த அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களின் 11 கோரிக்கைகளை வெல்லும் போராட்டம்

ஒன்றிணைந்த அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களின் 11 கோரிக்கைகளை வெல்லும் போராட்டம்

ஒன்றிணைந்த அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மத்திய நிலையம் 11 கோரிக்கைகளை வெல்லும் போராட்டத்தை மேற்கொள்ள உள்ளது.

அனைத்து வளர்ச்சி அதிகாரிகளினதும் கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் மார்ச் மாதம் ஒரு ஐக்கிய போராட்டத்திற்கு தயாராக உள்ளதாக ஒன்றிணைந்த அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.

குறித்த 11 கோரிக்கைகளும் வருமாறு,

01. 2019 ஆம் ஆண்டில் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்ட பயிற்சி பட்டதாரிகள் முன்பே நிரந்தரமாக்கப்ப்பட வேண்டும்!

02. 2020 இல் நிரந்தரமாக்கப்ப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தி அதிகாரிகளின் இழந்த சேவை காலத்தை (4 மாதங்கள்) (2018 இல் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டது) சேவையில் சேர்க்கவும்!

03. அபிவிருத்தி அலுவலர் அதிகாரிகளின் பயிற்சி நேரத்தையும் சேவையில் சேர்க்கவும்!

04. மகப்பேறு விடுப்பு வெட்டு திரும்பப் பெறுங்கள்!

05. அபிவிருத்தி அலுவலர் சேவையில் பயிற்சி பட்டதாரிகளை நிறுவும் போது பயிற்சியாளரை நியமித்த நாளிலிருந்து தகுதிகாண் காலத்தைக் கணக்கிடுங்கள்!

06. 2020ஃ2021 இல் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்ட பயிற்சி பட்டதாரிகளை 6 மாதங்களில் நிரந்தரப்படுத்து!

07. அனைத்து . அபிவிருத்தி அலுவலர் அதிகாரிகளுக்கும் முறையான கடமைகளின் பட்டியலைக் கொடுங்கள்!

08. அபிவிருத்தி அலுவலர் அலுவலர் ஊக்குவிப்பு முறையை விரைவாக உருவாக்குங்கள்!

09. அபிவிருத்தி அலுவலர் முறையான பரிமாற்ற முறையை உருவாக்குங்கள்!

10. களங்களில் கடமையில் இருக்கும் அபிவிருத்தி அலுவலர் மேம்பாட்டு அதிகாரிகளை ஒரு சுயாதீன அலகு என்று நிறுவுங்கள்!

11. 2016 க்குப் பிறகு இழந்த ஓய்வூதிய உரிமைகளை திருப்பித் தரவும்!

அனைவரும் ஒன்று கூடுவோம்!
ஒரு அபிவிருத்தி அதிகாரி அதிகாரத்தை உருவாக்குவோம்!

Author’s Posts