புதிய தொழிலாளர் சட்ட மறுசீரமைப்பு சட்ட வரைவின் சட்டரீதியான தாக்கம்?

புதிய தொழிலாளர் சட்ட மறுசீரமைப்பு சட்ட வரைவின் சட்டரீதியான தாக்கம்?

தற்போதுள்ள தொழிலாளர் சட்டங்கள் காலாவதியானவை எனக் கூறி, தொழிலாளர் சட்டத்தின் 13 முக்கியச் சட்டங்களை ஒன்றாக்கி தொழிலாளர்களுக்கு ஒரே சட்டத்தை தற்போது தொழில் திணைக்களம் அறிமுகப்படுத்துகிறது.

எந்தச் சட்டமும் காலத்திற்கேற்றவாறு திருத்தப்பட வேண்டும் ஆனால் அந்தச் சட்டங்களைத் திருத்துவதற்குப் பதிலாக முற்றிலும் புதிய சட்டங்களை வரைவிலக்கணம் செய்வது நியாயமானதல்ல.

தொழிலாளர் சட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 13 சட்டங்கள் பின்வருமாறு.

1. 1954/19 ஆம் இலக்க கடைகள் மற்றும் அலுவலகங்கள் சட்டம்

2. 1941/27 ஆம் இலக்க சம்பள நிர்ணய சபை கட்டளைச் சட்டம்

3. 1939/32 ஆம் இலக்க மகப்பேறு நன்மைகள் கட்டளைச் சட்டம்

4. 1956/47 ஆம் இலக்க குழந்தைகள், பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்கள்  தொடர்பான சட்டம்

5. 1950/43 ஆம் இலக்க தொழில்துறை மற்றும் பிணக்குகள்

6. 1942/45 ஆம் இலக்க தொழிற்சாலைகள் கட்டளைச் சட்டம்

7.  1935/14 ஆம் இலக்க தொழிற்சங்க கட்டளைச் சட்டம்

8.  1971/45 ஆம் இலக்க சேவை முடிவுறுத்தல் சட்டம்

9.  1983/12 ஆம் இலக்க பணிக்கொடை வழங்கல் சட்டம்

10. 2005/36 ஆம் இலக்க வரவு-செலவுத் திட்ட நிவாரணச் சட்டம்

11. 2016/04 ஆம் இலக்க வரவு-செலவுத் திட்ட நிவாரணச் சட்டம்

12. 2016/03 ஆம் இலக்க தேசிய குறைந்தபட்ச ஊதியச் சட்டம்

13. 2021/28ஆம் இலக்க குறைந்தபட்ச ஓய்வூதிய வயது சட்டம்

தற்போதுள்ள இந்த சட்ட கட்டமைப்பிற்குள் தற்போதுள்ள சட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் தாமதம் உள்ளது என்பது தொழிற்படையால் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட ஒரு வலுவான விடயமாகும். அதாவது, எத்தனை புதிய சட்டங்கள் கொண்டுவரப்பட்டாலும், அந்தச் சட்டங்கள் ஊழியரின் ஊழியர் உரிமைகள், சலுகைகள் மற்றும் ஜனநாயக உரிமைகளில் எதிர்மறையான விளைவை ஏற்படுத்தினால், அந்தச் சட்ட விதிகளை பணியாளர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதையும் நிராகரிப்பதையும் தவிர்க்க முடியாது.

தொழிலாளர் சட்ட சீர்திருத்த உத்தேச வரைவு 21 அத்தியாயங்களைக் கொண்டுள்ளது. அதன்படி, மேலே குறிப்பிட்டுள்ள 13 முக்கியச் சட்டங்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, ஒரே சட்டத்தில் கோவையாக தொழிலாளர் சட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதாவது, அத்தியாயம் 01 முதல் அத்தியாயம் 21 வரை, உட்பிரிவுகள் மூலம் உள்ளடக்கத்தைப் பற்றிய சுருக்கமான விளக்கத்தை வழங்குவோம்.

அத்தியாயம் 1 - ஒரு பணியாளரின் ஆட்சேர்ப்பு, சேவை ஒப்பந்தம் மற்றும் சேவையை முடிவுறு த்தல்

அத்தியாயம் 2 - ஓய்வுபெறும் குறைந்தபட்ச வயது

அத்தியாயம் 3 - வேலையின் காலம் எல்லை மற்றும் இடைவேளை தொடர்பான விதிகள்

அத்தியாயம் 4 – விடுமுறை தொடர்பான விதிகள்

அத்தியாயம் 5 - ஊதியம் வழங்குதல் மற்றும் தேசிய சம்பள நிர்ணய சபையை நிறுவுதல்

அத்தியாயம் 6 - பணிக்கொடை செலுத்துதல்

அத்தியாயம் 7 - தொழில் தருநர் ஒருவர் தமது வீட்டிலிருந்து ஒரு பணியாளரை பணியமர்த்துதல்

அத்தியாயம் 8 - இலங்கையில் வெளிநாட்டு ஊழியர் ஒருவரின் வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான ஏற்பாடுகள்

அத்தியாயம் 9 - வன்முறை மற்றும் பாலியல் துன்புறுத்தல் தடைக்கான ஒழுங்குவிதிகள்

அத்தியாயம் 10 - பெண்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் குழந்தைகளை  வேலைக்கு அமர்த்தல் தொடர்பான ஒழுங்குவிதிகள்

  1. கைத்​தொழில்துறை அல்லது தொழிற்சாலையில் இரவு வேலை

        2.  ஒரு கைத்தொழில் நிறுவனம் அல்லது தொழிற்சாலையில் பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் மேலதிக நேர வேலை

        3. கைத்தொழில்துறை வணிகம் அல்லது தொழிற்சாலை வேலைவாய்ப்பு

        4.  கைத்தொழில்துறை நிறுவனம் அல்லது தொழிற்சாலை மற்றும் கடல்சார் துறைகளில் வேலைகளில் ஈடுபடுவது தவிர்ந்த வேறு வேலைவாய்ப்பு

        5. எல்லா வகையிலும் வேலைவாய்ப்பில் ஈடுபடுவதற்கான ஏற்பாடுகள்

        6. பொதுவான விடயங்கள்

7. பெண்கள் அல்லது இளைஞர்கள் கைத்தொழில் துறை அல்லது தொழிற்சாலை அல்லாத வேறு தொழிலில் இரவுநேர பணியமர்த்தல் தொடர்பான ஏற்பாடுகள்.

அத்தியாயம் 11 - தொழிற்சங்கங்களின் பதிவுகளை ஒழுங்குபடுத்துதல் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் தொடர்பான ஏற்பாடுகள்

அத்தியாயம் 12 – தொழிற்சங்கங்களைப் பதிவுசெய்தல், ஒழுங்குபடுத்தல்  மற்றும் பொறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்துதல் பற்றிய விதிகள்

அத்தியாயம் 13 - தொழில் தகராறுகளைத் தீர்ப்பது மற்றும் கூட்டு ஒப்பந்தங்களின் ஏற்படுத்தல் தொடர்பான விதிகள்

அத்தியாயம் 14 – மனிதவளு விநியோக நிறுவனம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு முகவர்கள் பற்றிய ஏற்பாடுகள்

அத்தியாயம் 15 - தொழில் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் நலன்புரி தொடர்பான விதிகள்

அத்தியாயம் 16 - பொது விதிகள்

அத்தியாயம் 17 - ஆவணங்களைப் பராமரிப்பது தொடர்பான விதிகள்

அத்தியாயம் 18 - உள்ளீடுகள் மற்றும் பரிசோதித்தல் போன்றவற்றிற்கான ஆய்வு அதிகாரிகளின் அதிகாரங்கள்

அத்தியாயம் 19 - குற்றங்கள்

அத்தியாயம் 20 - ஆணைகள்

அத்தியாயம் 21 - விளக்கம்

அத்தியாயம் 22 - பணிநீக்கம் மற்றும் இடைக்கால விதிகள்

அடுத்ததாக, இந்த தொழிலாளர் சட்ட மறுசீரமைப்பு வரைவில்  தொழிலாளர்களின் நலன்புரி மற்றும் உரிமைகள் பாதுகாப்பு எந்த அளவிற்கு உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது, அதன்மூலம் தொழில் தருநர் மற்றும் ஊழியர்களின் தொழில்துறை உறவில் ஏற்படும் தாக்கம் ஆராயப்பட வேண்டும். எந்தவொரு தொழிலாளர் சட்டமும் இந்த உறவில் அதாவது தொழில்துறை அமைதிக்கு இடையூறாக இருந்தால், அந்த தொழிலாளர் சட்டங்களின் அறிமுகமானது, தொழிலாளர் இயக்கத்தில் வலுவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அப்போது தொழிலாளர்களின் எதிர்ப்பானது இந்த சட்டங்களை மீளப்பெற ஒரு காரணம்.

Author’s Posts

உழைக்கும் வர்க்கத்திற்காக இணையதளம்

Image